કાર્યકારી જૂથનું માળખું


શરૂઆતથી જ આ જૂથના સભ્યોએ સભાન રહીને નિર્ણય લીધો છે કે આ નેટવર્ક કાર્યકારી જૂથ તરીકે, અનૌપચારિક માળખામાં રહીને કામગીરી કરશે. આ નિર્ણય મુજબ નેટવર્કની ઔપચારિક રીતે નોંધણી કરવામાં આવી નથી. લોકશાહીના સિદ્ધાંતો મુજબ વિકેન્દ્રીક્ર્ણ નિર્ણય પદ્ધતિ અને માળખા મુજબ કામગીરી કરવી. આથી નેટવર્કની કોઈ એક સભ્ય સંસ્થામાં નેટવર્કની ઓફીસ (સેક્રેટરીએટ) રાખવામાં આવે છે.

alt


'


આ નેટવર્કમાં સામાન્યત: રીતે પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર ફૂલટાઇમ કાર્યકર તરીકે કામગીરી કરે છે અને નેટવર્કની આગેવાની કરે છે અને રોજબરોજના કામ અને જવાબદારીઓ નિભાવે છે. નેટવર્કના કન્વીનરની નિમણુંક થાય છે જેઓની સામાન્યત: નેટવર્કના સભ્યોમાંથી પસંદગી કરવામાં આવે છે. કન્વીનર નેટવર્કની કામગીરી માટે દિશા આપે છે, ધ્યેયોની પ્રાપ્તિ માટે લોક્પેરવી, અન્ય કરે છે અને નીતિ ઘડતર કે આલોચના કે નીતિમાં બદલાવ માટે સક્રિય કામગીરી કરે છે. નેટવર્કમાં ‘સ્ટીઅરીંગ જૂથ’ની રચના કરવામાં સંસ્થાઓ તથા નેટવર્ક સાથે નેટવર્કીંગ આવે છે જે સભ્ય સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિ કે કાર્યકર હોય છે. સ્ટીઅરીંગ જૂથ નેટવર્કના પ્રોજેક્ટના અમલમાં સક્રિય ભાગ બજવે છે – તે અંગે નિર્ણય લેવા, લોક્પેરવી કે તાલીમ જેવી પ્રવૃત્તિ માટે પેટા-જૂથ બનાવવા, આ માટે જરૂરી સાહિત્ય-સામગ્રી પૂરા પાડવા કે સૂચન કરવું વિગેરે જવાબદારી નિભાવે છે. આ ઉપરાંત નેટવર્કમાં ‘એડવાઇઝરી જૂથ’ની રચના કરવામાં આવે છે જેમાં સામાન્યત: સંસ્થાના મુખ્ય કર્તા /અધિકારીઓ હોય છે જેઓ નેટવર્કને પોતાના સિદ્ધાંતો અને અગ્રીમતા અંગે, પ્રોજેક્ટ માટે નાણાંકીય સંબંધી, લોકનીતિ અંગે, અન્ય સંસ્થાઓ તથા નેટવર્ક સાથે નેટવર્કીંગ કરવા જેવી બાબતો અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પડે છે.