ફોટો ગેલેરીaaaaaaaaaaaaaaaaa
DXddddd
WGWLO નેટવર્ક દ્વારા થયેલ અલગ અલગ પ્રવૃતિઓ - ૨૦૧૮
કિસાન કલ્યાણ દિવસ - ૨જી મે ૨૦૧૮
સજીવ ખેતી અને મહિલા ખેડૂત તાલીમ : મે - જૂન ૨૦૧૮
WGWLO ના સભ્યોની મહિલા અને ટકાઉ ખેતી વિષય પર ટ્રેનીંગ - એપ્રિલ ૧૯ - ૨૧ , ૨૦૧૮
મહિલા અને જંગલ અધિકાર વર્કશોપ, એપ્રિલ ૯, ૨૦૧૮
સ્વભુમી કેન્દ્ર પેરાલીગલ કાર્યકર તાલીમ
રાષ્ટ્રીય મહિલા કિસાન સંમેલન: માર્ચ 17-19, 2016 - બાપાટલા, વિજયવાડા, આંધ્રપ્રદેશ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - કોહેઝન ટ્રસ્ટ, વારાહી, પાટણ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - બારિયા, પાનમ સંગઠન (આનંદી), દેવગઢ બારિયા
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - ઉત્થાન સંસ્થા, ઘોઘા, ભાવનગર
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - ન્યાયિક, અહવા, ડાંગ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - કોહેઝન ફાઉન્ડેશન, નવસારી
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - સારથી સંસ્થા, સંતરામપુર
એમ એસ સ્વામીનાથન ફાઉન્ડેશન ( એકલાનારી સંગઠન )ને સપોર્ટ: વર્ધા - ફેબ્રુઆરી 23,24,25 2016
એડવાઈઝરી અને સ્ટીયરીંગ કમિટીની સંયુક્ત મીટીંગ: અમદાવાદ - ફેબ્રુઆરી 2, 2016
Expereince Sharing Meeting : અમદાવાદ - માર્ચ 25, 2014