ફોટો ગેલેરીસ્વભુમી કેન્દ્ર પેરાલીગલ કાર્યકર તાલીમ
રાષ્ટ્રીય મહિલા કિસાન સંમેલન: માર્ચ 17-19, 2016 - બાપાટલા, વિજયવાડા, આંધ્રપ્રદેશ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - કોહેઝન ટ્રસ્ટ, વારાહી, પાટણ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - બારિયા, પાનમ સંગઠન (આનંદી), દેવગઢ બારિયા
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - ઉત્થાન સંસ્થા, ઘોઘા, ભાવનગર
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - ન્યાયિક, અહવા, ડાંગ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - કોહેઝન ફાઉન્ડેશન, નવસારી
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - સારથી સંસ્થા, સંતરામપુર
એમ એસ સ્વામીનાથન ફાઉન્ડેશન ( એકલાનારી સંગઠન )ને સપોર્ટ: વર્ધા - ફેબ્રુઆરી 23,24,25 2016
એડવાઈઝરી અને સ્ટીયરીંગ કમિટીની સંયુક્ત મીટીંગ: અમદાવાદ - ફેબ્રુઆરી 2, 2016
Expereince Sharing Meeting : અમદાવાદ - માર્ચ 25, 2014
જીલ્લા કન્સલટેશન : કચ્છ - ભુજ - જાન્યુઆરી 28, 2014
જીલ્લા કન્સલટેશન : ઉત્થાન, ભાવનગર - જાન્યુઆરી 23, 2014
રવિ કૃષિ મેળા: ઉત્થાન, ભાવનગર - જાન્યુઆરી, 2016
તલાટી વર્કશોપ : વ્યારા - ડીસેમ્બર 8, 2014
તલાટી વર્કશોપ : સાંથલપુર - ડીસેમ્બર 16, 2014
તલાટી વર્કશોપ : સાગબારા - ડીસેમ્બર 10, 2014
તલાટી વર્કશોપ : મુન્દ્રા - જાન્યુઆરી 5, 2015