ફોટો ગેલેરી

સ્વભુમી કેન્દ્ર પેરાલીગલ કાર્યકર તાલીમ
રાષ્ટ્રીય મહિલા કિસાન સંમેલન: માર્ચ 17-19, 2016 - બાપાટલા, વિજયવાડા, આંધ્રપ્રદેશ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - કોહેઝન ટ્રસ્ટ, વારાહી, પાટણ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - બારિયા, પાનમ સંગઠન (આનંદી), દેવગઢ બારિયા
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - ઉત્થાન સંસ્થા, ઘોઘા, ભાવનગર
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - ન્યાયિક, અહવા, ડાંગ
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - કોહેઝન ફાઉન્ડેશન, નવસારી
ગ્રામ ઉદયથી ભારત ઉદય: એપ્રિલ 14-24, 2016 - સારથી સંસ્થા, સંતરામપુર
એમ એસ સ્વામીનાથન ફાઉન્ડેશન ( એકલાનારી સંગઠન )ને સપોર્ટ: વર્ધા - ફેબ્રુઆરી 23,24,25 2016
એડવાઈઝરી અને સ્ટીયરીંગ કમિટીની સંયુક્ત મીટીંગ: અમદાવાદ - ફેબ્રુઆરી 2, 2016
Expereince Sharing Meeting : અમદાવાદ - માર્ચ 25, 2014
જીલ્લા કન્સલટેશન : કચ્છ - ભુજ - જાન્યુઆરી 28, 2014
જીલ્લા કન્સલટેશન : ઉત્થાન, ભાવનગર - જાન્યુઆરી 23, 2014
રવિ કૃષિ મેળા: ઉત્થાન, ભાવનગર - જાન્યુઆરી, 2016
તલાટી વર્કશોપ : વ્યારા - ડીસેમ્બર 8, 2014
તલાટી વર્કશોપ : સાંથલપુર - ડીસેમ્બર 16, 2014
તલાટી વર્કશોપ : સાગબારા - ડીસેમ્બર 10, 2014
તલાટી વર્કશોપ : મુન્દ્રા - જાન્યુઆરી 5, 2015
તલાટી વર્કશોપ : મોરબી - ડીસેમ્બર 23, 2014
તલાટી વર્કશોપ : મોરબી - ડીસેમ્બર 23, 2014
તલાટી વર્કશોપ: દેવગઢ બારિયા - ડીસેમ્બર 23, 2014
તલાટી વર્કશોપ: બાવળા - ડીસેમ્બર 29, 2014
તલાટી વર્કશોપ : અંજાર - જાન્યુઆરી 2, 2015
તલાટી વર્કશોપ : ઘોઘા, ભાવનગર - ડીસેમ્બર 4, 2014
સરકારી વારસાઈ ઝુંબેશ: સારથી , સંતરામપુર - જુન, 2014
તલાટી વર્કશોપ: આહવા - ડીસેમ્બર 5, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: આહવા - ડીસેમ્બર 6, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: વ્યારા - ડીસેમ્બર 9, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: મુન્દ્રા - જાન્યુઆરી 6, 2015
સરપંચ વર્કશોપ: સંતરામપુર - જાન્યુઆરી 7, 2015
સરપંચ વર્કશોપ: સાંથલપુર - ડીસેમ્બર 17, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: સાગબારા - ડીસેમ્બર 11, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: મોરબી - ડીસેમ્બર 24, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: ઘોઘા (ભાવનગર) - ડીસેમ્બર 5, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: દેવગઢ બારિયા - ડીસેમ્બર 24, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: બાવળા - ડીસેમ્બર 30, 2014
સરપંચ વર્કશોપ: અંજાર - જાન્યુઆરી 3, 2015
મામલતદાર સંવાદ: ઉત્થાન, લીમખેડા - જુન, 2015
મામલતદાર સંવાદ: સ્વાતી, ધ્રાન્ગ્રાધા - જુન, 2015
મામલતદાર સંવાદ: દક્ષિણ ગુજરાત વિકાસ સંસ્થા, વ્યારા - જુન, 2015
મામલતદાર સંવાદ: બાવળા મહિલા વિકાસ સંગઠન, બાવળા - મે, 2015
મામલતદાર સંવાદ: નવજીવન આદિવાસી મહિલા વિકાસ મંચ, સાગબારા - એપ્રિલ, 2015
મામલતદાર સંવાદ: ઉત્થાન, ભાવનગર - મે, 2015
તાલુકા સંમેલન: ઉત્થાન, ભાવનગર - મે, 2015
તાલુકા સંમેલન: ઉત્થાન, લીમખેડા - મે, 2015
તાલુકા સંમેલન: HDRC , મેઘરજ - ફેબ્રુઆરી, 2015
તાલુકા સંમેલન : ઉજાસ મહિલા સંગઠન, અંજાર - મે , 2015
તાલુકા સંમેલન : સારથી, સંતરામપુર - મે, 2015
તાલુકા સંમેલન : સ્વાતી , ધ્રાન્ગ્રાધા - એપ્રિલ, 2015
એકલનારી સંગઠન સાથે લર્નિંગ શેરીંગ , વર્ધા - ડીસેમ્બર , 2014
તાલુકા સંમેલન : ઉજાસ મહિલા સંગઠન , મુન્દ્રા - માર્ચ, 2015
તાલુકા સંમેલન: નવજીવન આદિવાસી મહિલા વિકાસ મંચ - એપ્રિલ, 2015
સરકારી વારસાઈ ઝુંબેશ: ઉત્થાન, ભાવનગર - જુન, 2014
જીલ્લા સંવાદ: ઉજાસ મહિલા સંગઠન - ઓગસ્ટ, 2015
સરકારી વારસાઈ ઝુંબેશ: HDRC, મેઘરજ - જુન, 2014
મહિલા ખેડૂત ઝુંબેશ: સાણંદ મહિલા સંગઠન - ઓક્ટોબર, 2014
એકલ નારી શક્તિ સંગઠન સાથે લર્નિંગ શેરીંગ , વર્ધા - ઓગસ્ટ , 2014
તલાટી તાલીમકારોની તાલીમ: જુન 12 - 13, 2014
તલાટી અને સરપંચ વર્કશોપ માટે તાલીમકારની તાલીમ - જુલાઈ 25, 2014
કૃષિ તાલીમ, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર , નવસારી - સપ્ટેમ્બર 26, 2014
મામલતદાર સંવાદ : કોહેઝન, વારાહી - એપ્રિલ, 2015
તલાટી ટ્રેનીંગ : સાદ્રા - જૂન 24, 2014
તલાટી ટ્રેનીંગ : સાદ્રા - જૂન 6, 2014
લેટરલ શેરીંગ વર્કશોપ : મે 28-29, 2014
એન્નુઅલ જનરલ મીટીંગ : એપ્રિલ 16-17 , 2014
પેરા લિગલ વર્કર્સ ટ્રેનીંગ : એપ્રિલ 1,2,3 , 2014
સ્ટીયરીંગ ગ્રુપ મીટીંગ :માર્ચ 28, 2014
પ્રેસ કોન્ફરન્સ - માર્ચ 25, 2014
રાઈટ ટૂ ફૂડ કન્વેન્શન: માર્ચ 1-2-3, 2014
તલાટી ટ્રેનીંગ : સાદ્રા - ફેબ્રુઆરી 13, 2014
પેરા લિગલ વર્કર્સ ટ્રેનીંગ : જાન્યુઆરી 8, 9, 10, 2014
સ્ટીયરીંગ ગ્રુપ મીટીંગ : જાન્યુઆરી 2, 2014
પતવારી ટ્રેનિંગ, સાદ્રા પંચાયતી રાજ સંસ્થા: જુન 2014
પતવારી ટ્રેનિંગ, સાદ્રા પંચાયતી રાજ સંસ્થા: ઓક્ટોબર, 2014
લેટરલ શેરીંગ વર્કશોપ : 28 એપ્રિલ, 2015
એન્નુયલ મીટીંગ : એપ્રિલ 29-30 , 2015
તાલાટી ઈમ્પેચ્ત સ્ટડી : ગોધરા - માર્ચ 23, 2015
તલાટી તાલીમ: પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્દ્ર : સાદરા એપ્રિલ 2, 2015
તલાટી તાલીમ: બારડોલી પંચાયતી રાજ સંસ્થા - એપ્રિલ 9, 2015
ઉજાસ સંગઠન કોલ્લેબોરેટીંગ ઇન કૃષિ મહોત્સવ - મેય 2015
ઉજાસ સંગઠન કોલ્લેબોરેટીંગ ઇન કૃષિ મહોત્સવ - મેય 2015
વેસ્ટર્ન રીગીયન મીટીંગ ઓફ મકામ ઇન અમદાવાદ ઓન ઓગસ્ટ 17-18, 2015
જીલ્લા સંવાદ, દક્ષિણ ગુજરાત વિકાસ સંસ્થા , વ્યારા - ઓગસ્ટ , 2015
જીલ્લા સંવાદ કાનૂની સહાય ન્યાયિક, ડાંગ -ઓગસ્ટ , 2015
જીલ્લા સંવાદ,નવજીવન આદિવાસી મહિલા વિકાસ મંચ,સાગબારા - ઓગસ્ટ , 2015
જિલ્લા સંવાદ, સ્વાતી , ધ્રાન્ગ્રધા -ઓગસ્ટ 2015
જિલ્લા સંવાદ,ઉત્થાન , ભાવનગર- ઓક્ટોબર , 2015
સ્ટેટ કન્સલ્ટેશન ઓક્ટોબર 28, 2015
મહિલા ખેડુત ઝુંબેશ, માળિયા સંગઠન - સપ્ટેમ્બર , 2014
મહિલા ખેડુત ઝુંબેશ, બાવળા મહિલા વિકાસ સંગઠન , બાવળા - સપ્ટેમ્બર , 2014
મહિલા ખેડુત ઝુંબેશ ,નવજીવન આદિવાસી મહિલા વિકાસ મંચ : સપ્ટેમ્બર , 2014
મહિલા ખેડુત ઝુંબેશ , ઉત્થાન , લીમખેડા : સપ્ટેમ્બર- ઓક્ટોબર, 2014
મહિલા ખેડુત ઝુંબેશ , ઉત્થાન , ભાવનગર - ઓગસ્ટ , 2014
મહિલા ખેડુત ઝુંબેશ , સાર્થી ,સંતરામપુર - સપ્ટેમ્બર , 2014
માનવ દિવસ ની ઉજવણી , માળિયા સંગઠન મોરબી - ડિસેમ્બર 10, 2014
મહિલા ખેડુત ઝુંબેશ , સ્વાતી , ધાંગધ્રા - નવેમ્બર, 2014
એશિયા સમિટ, 2014 ( સીતારામ રાવ કેસસ્ટડી સ્પર્ધામાં WGWLO 1 લી પ્રાઇઝ)
તલાટી ટ્રેનીંગ, બારડોલી - જુન 1, 2015
તલાટી ટ્રેનીંગ, બારડોલી - એપ્રિલ 9, 2015
તલાટી ઈમ્પેક્ટ સ્ટડી , બારડોલી - જુન 24, 2015
લેટરલ શેરીંગ વર્કશોપ - એપ્રિલ 28, 2015
તલાટી ટ્રેનીંગ : વડોદરા - ઓક્ટોબર 9, 2015
સરકારી વારસાઈ ઝુંબેશ : સ્વાતી, રાધનપુર - જુન 2014
જીલ્લા સંવાદ: સાણંદ બાવળા મહિલા વિકાસ સંગઠન - સપ્ટેમ્બર 2015
સ્ટીયરીંગ ગ્રુપ મીટીંગ - 30 નવેમ્બર 2015
પેરા લીગલ તાલીમ, ડીસેમ્બર 2015
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર , સાગબારા
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, ભાવનગર
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, સંતરામપુર
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, રાધનપુર
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, મુન્દ્રા
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, માળિયા ( મોરબી )
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, મેઘરજ
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, લીમખેડા
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, ધ્રાન્ગ્રાધા
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, વ્યારા
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, ડાંગ
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, બાવળા
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, દેવગઢ બારિયા
સ્વ-ભૂમિ કેન્દ્ર, અંજાર
જીલ્લા સંવાદ - આનંદી ઉત્થાન
ભોપાલ ખાતે સ્ટેટ વર્કશોપ : ઓગષ્ટ ૨૫-૨૬, ૨૦૧૫
મુન્દ્રા મામલતદાર સંવાદ : જૂન ૨૬, ૨૦૧૫
ધાનપુર મામલતદાર સંવાદ - ૨
HDRC દ્વારા ચાલતું સ્વભૂમી કેન્દ્ર, તાલુકા રેવેન્યુ કોમ્પ્લેક્સ, મેઘરજ, અરવલ્લી
WGWLO ની ગૃપ મીટીંગ
પટવારી ટ્રેનીંગ, બારડોલી પંચાયતી રાજ ઇન્સ્ટીટયુટ, ૨૦૧૨
પેરાલીગલ વર્કરોની ટ્રેનીંગ, ૨૦૧૧
પટવારી ટ્રેનીંગ, સાદરા પંચાયતી રાજ ઇન્સ્ટીટયુટ, ૨૦૧૩
MSA ટ્રેનીંગ ( સારથી દ્વારા )
PLW ટ્રેનીંગ (૯-૧૦ ઓગસ્ટ)
રેવેન્યુ ટ્રેનીંગ - સાદરા (ઓગષ્ટ ૨૬, ૨૦૧૧)
લેટરલ શેરીંગ વર્કશોપ (જૂન ૭, ૨૦૧૧)
લેટરલ શેરીંગ વર્કશોપ (૨૮ - ૨૯ નવેમ્બર, ૨૦૧૧)
જન સત્યાગ્રહ ૨૦૧૨ - ઉત્થાન (મહુવા)
મામલતદાર સંવાદ - મુન્દ્રા
કોન્સ્યુલેશન (ડીસેમ્બર ૧૩, ૨૦૧૧)
કોન્સ્યુલેશન (માર્ચ ૨૮, ૨૦૧૨)
મહિલા જમીન માલિકી સંમેલન - એકલનારી
PLW ટ્રેનીંગ ( ૧૩- ૧૪ નવેમ્બર, ૨૦૧૪)
SGM (જુલાઈ ૩, ૨૦૧૪)
તલાટી ટ્રેનીંગ - બારડોલી (ઓગસ્ટ ૬, ૨૦૧૪)
એક્સપોઝર વિઝીટ - મુન્દ્રા (૨૩-૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪)
જમીન મેળો - મેરા ગામ, બેચરાજી - મારગ દ્વારા (ઓકટો. ૯, ૨૦૧૪)
SGM (ઓકટો. ૧૦, ૨૦૧૪)
PLW ટ્રેનીંગ ( ૧૫ -૧૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪)
તલાટી ટ્રેનીંગ - સાદરા ( ઓકટો. ૧૭, ૨૦૧૪)
તલાટી ટ્રેનીંગ - બારડોલી (નવેમ્બર ૧૯, ૨૦૧૪)
તલાટી ટ્રેનીંગ - જુનાગઢ (સપ્ટે. ૧૦, ૨૦૧૪)
તલાટી ટ્રેનીંગ - બારડોલી (નવેમ્બર ૨૦, ૨૦૧૪)
તલાટી ટ્રેનીંગ - જુનાગઢ (સપ્ટે. ૧૧, ૨૦૧૪)
મહિલા જમીન માલિકી સંમેલન - SWATI દ્વારા
નેશનલ રાઉન્ડ ટેબલ ઇવેન્ટ, AMA - અમદાવાદ
ખેડૂતપોથી વિતરણ કાર્યક્રમ - નેતરંગ
PLW ટ્રેનીંગ -૧૪ અને ૧૬ જુલાઈ, ૨૦૧૪
લેટરલ શેરીંગ વર્કશોપ - ૨૪ અને ૨૫ જુલાઈ ૨૦૧૪
SIRD ખાતે તલાટી અને ERના વર્કશોપ માટેની TOT - જુલાઈ ૨૫,૨૦૧૪
વારસાઈ કેમ્પ - ૨૦૧૨