પ્રાઈવેટ જમીન માટેના સરકારી નિયમો / ઠરાવો

ક્રમાંક
ટાઈટલ
ડાઉનલોડ
1

૭ - ૧૨ના ઉતારાની નકલ ફ્રી - ઓગસ્ટ ૨૦૧૪

Download

2

૨૩-૫-૨૦૦૫ જમીન મહેસુલ ૧૩૫ (ઘ) નોટીસ

Download

3

ખાતેદારના મૃત્યુ બાદ કાયદેસરના વારસો ની નોંધણી માટે સરકારી ઠરાવ

Download

4

ગતિશીલ ગુજરાત લક્ષ્ય - ૧૦૦ દિવસ વારસાઈ ટાર્ગેટ (જુલાઈ ૨૦૧૪)

Download

5

૭ તથા ૮-અ ની નકલો દર વર્ષે એક વખત વિનામૂલ્યે આપવા બાબત

Download

6

૧૩૫-ડી ની નોટીસની લેખિત ખબર ઈ-ધરા કેન્દ્રથી રજી. પો. એ. ડી. દ્વારા કરવા માટેનો ઠરાવ (જુલાઈ ૨૦૧૧)

Download

7

મહિલા તકરારી કેસ માટેનો ઠરાવ (જુલાઈ ૩૧, ૨૦૧૪)

Download

8

પેઢીનામું (પેઢીઆંબા) તૈયાર કરવા માટેનો ઠરાવ (મે ૧૪, ૨૦૧૪)

Download

9

ના મંજુર ઠરાવ ( ફેબ્રુઆરી ૧૭, ૨૦૧૪)

Download

10

નવી શરત ને જુની શરત માં ફેરવવા સરલીકરણ ( ડીસેમ્બર ૨૦, ૨૦૦૬)

Download

11

નવી શરત ને જુની શરત માં ફેરવવા સરલીકરણ ( જુલાઈ ૪, ૨૦૦૮)

Download

12

૭ તથા ૮-અ ની નકલો દર વર્ષે એક વખત વિનામૂલ્યે આપવા બાબત

Download

13

કમોસમી વરસાદથી થતા પાક નુકશાન અંગે

Download

14

ગણોતધારાની કલમ ૭૪ ક , કલમ ૮૪ ખ અથવા ૮૪ ગ હેઠળ જે જમીનોની તબદીલી ગણોતિયા નીતરફેણમાં કલમ ૪૩ની જોગવાઈ અનંગે

Download

15

ગામતળના પ્લોટના વેચાણમાંથી ઉપજતી રકમ જે તે ગ્રામ પંચાયતને સોપવા માટે ઉપજેલ રકમ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના પી એલ એ માં જમા કરવા બાબત

Download

16

ગુ.ખે.જ.ટો.મ.ધા. હેઠળ ફાજલ થયેલ જમીનના લાભાર્થીઓને આર્થિક સહાયમાં વધારા બાબત

Download

17

નવી અને અવિભાજ્ય શરતની જમીન તથા ગણોતધારા હેઠળની જમીનોના ખેતીથી ખેતી તથા બિન ખેતીના હેતુ માટે પ્રીમીયમ ભરવા બાબત

Download

18

નવી અને અવિભાજ્ય શરતની તથ ગણોતધારાની પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકાર હેઠળની નવી શરત ને જૂની શરતમાં ફેરવવા સરલીકરણ બાબત

Download

19

નવી શરતની જમીનને જૂની શરતમાં ફેરવવા સરળીકરણ લાવવા બાબત

Download

20

પેઢીનામું તૈયાર કરવા બાબત

Download

21

બિનખેતી મિલકતોનો રેકર્ડના પ્રોપર્ટી કાર્ડ તૈયાર કરવા બાબત

Download

22

બિનખેતીની કાર્ય પદ્ધતિમાં સુધારો કરવા

Download

23

રી- સર્વે થયેલ રેકર્ડનું પ્રોમોલગેસન કરવા ખાસ ઝુંબેશ કરવા બાબત

Download

24

વારસાઈ નોંઘ કે તકરાર અંગે મહિલાના કેસની તાત્કાલિક ઝુંબેશ કરી નિકાલ કરવો

Download

25

શુદ્ધબુદ્ધી પૂર્વકના વેચાણના કિસ્સામાં ખેતીથી ખેતી અથવા બિનખેતીના હેતુ માટે જમીન જૂની શરતમાં ફેરવવા પ્તીમીયમ વસુલ લઇ શરતફેરની મંજુરી આપવા બાબત

Download

26

સ- ખેતીની વડીલોપાર્જિત, સ્વપાર્જીત મિલકતમાંથી વહેચણી કરવી, પુનઃવહેચણી કરવી તથા હયાતીમાં હક્ક દાખલ કરવા અંગેની કાર્ય પદ્ધતિ બાબત

Download

27

સ- રી-સર્વે પ્રમોલગેશન બાદ માલુમ પડતી ક્ષતિઓ સુધારવા ઝુંબેશ બાબત

Download

28

સ- રી-સર્વે પ્રમોલગેશન બાદ માલુમ પડતી ક્ષતિઓ સુધારવા બાબત

Download

29

સરકારી લેણાં પેટે હરાજીમાં સરકાર તરફે ખરીદાયેલ જમીન જેતે માલિકને રીગ્રાન્ટ

Download

30

હ્ક્ક્પત્રમાં વારસાઈ પડતર ફેરફાર નોંધો તથા વારસાઈના બાકી કેસોના નિકાલની ખાસ ઝુંબેશ

Download

આવનારી ઈવેન્ટ્સ

Training cum. sharing meeting of Mahila Kisan Sakhis on women farmer and sustainable agriculture on 21,22,23,24th, July - 2018 at All India Institute of Local self Governance, Khanpur, Ahmedabad.
 
Campaign on Women and land right on September - 2018 at 12 Dist. of Gujarat
 
3rd Steearing Group Meeting of Year 2018 on 10th July, 2018 at AKRSPI, 9th and 10th Flor,Corporate House, Opp. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad.
 
Augsut 6,7, 2018: Workshop on group farming organised by WGWLO for members of WGWLO, MAKAAM and Land Forum India, to be conducted by with Dr. Bina Agrawal at Ahemdabad, Gujarat on 6, 7 August - 2018 at All India Institute of Local self Governance, Khanpur, Ahmedabad.
 
WGWLO selected for conducting break out session of two hours with Landesa at Global Land Forum of International Land Coalition on September 22-27, 2018 at Indonesia
 
WGWLO selected for putting up stall at Idea Fair at the Global Land Forum of International Land Coalition on September 22-27, 2018 at Indonesia