પ્રાઈવેટ જમીન માટેના સરકારી નિયમો / ઠરાવો

ક્રમાંક
ટાઈટલ
ડાઉનલોડ
1

૭ - ૧૨ના ઉતારાની નકલ ફ્રી - ઓગસ્ટ ૨૦૧૪

Download

2

૨૩-૫-૨૦૦૫ જમીન મહેસુલ ૧૩૫ (ઘ) નોટીસ

Download

3

ખાતેદારના મૃત્યુ બાદ કાયદેસરના વારસો ની નોંધણી માટે સરકારી ઠરાવ

Download

4

ગતિશીલ ગુજરાત લક્ષ્ય - ૧૦૦ દિવસ વારસાઈ ટાર્ગેટ (જુલાઈ ૨૦૧૪)

Download

5

૭ અને ૮અ ના નમૂનાની નકલ ફ્રી આપવા માટેનો ઠરાવ (ઓગસ્ટ ૨૦૧૪)

Download

6

૧૩૫-ડી ની નોટીસની લેખિત ખબર ઈ-ધરા કેન્દ્રથી રજી. પો. એ. ડી. દ્વારા કરવા માટેનો ઠરાવ (જુલાઈ ૨૦૧૧)

Download

7

મહિલા તકરારી કેસ માટેનો ઠરાવ (જુલાઈ ૩૧, ૨૦૧૪)

Download

8

પેઢીનામું (પેઢીઆંબા) તૈયાર કરવા માટેનો ઠરાવ (મે ૧૪, ૨૦૧૪)

Download

9

ના મંજુર ઠરાવ ( ફેબ્રુઆરી ૧૭, ૨૦૧૪)

Download

10

નવી શરત ને જુની શરત માં ફેરવવા સરલીકરણ ( ડીસેમ્બર ૨૦, ૨૦૦૬)

Download

11

નવી શરત ને જુની શરત માં ફેરવવા સરલીકરણ ( જુલાઈ ૪, ૨૦૦૮)

Download