ડાઉનલોડ

ક્રમાંક
ટાઈટલ
વર્ષ
ડાઉનલોડ
1 વાર્ષિક રીપોર્ટ - ગુજરાતી 2017

Download

2 વાર્ષિક રીપોર્ટ 2014-15

Download

3 વાર્ષિક રીપોર્ટ - ગુજરાતી 2014-15

Download

4 વાર્ષિક રીપોર્ટ - અંગ્રેજી 2013-14

Download

5 વાર્ષિક રીપોર્ટ 2012-13

Download

6 દ્વિવાર્ષિક રીપોર્ટ 2009-10

Download

આવનારી ઈવેન્ટ્સ

Training and capacity building of Mahila Kisan Sakhis and Fedration Leaders on Women and Sustainable Agriculture and Women farmers access to Productive Resources on 19,20,21 April - 2018 at All India Institute of Local self Governance, Khanpur - Ahmedabad