કોમ્યુનીકેશન મટીરીયલ

ક્રમાંક
મટીરીયલ
હેતુ / વર્ણન
ઉપલબ્ધતા
1

Pamphlet

અમે મહિલા ખેડૂત કેમ નહિ

Download

2

Poster

પતિ પત્નીના સંયુક્ત નામે જમીન કરીએ

Download

3

Game

મહિલા ખેડૂત - મારી ઓળખ

Download

4

Slogan

સિગ્નેચર શીટ

Download

5

Banner

ચિત્ર વાર્તા - બહેનો ને જમીન ની માલિકી મળી, મળ્યું સન્માન અને ચિંતા ટળી.

Download

6

Banner

ચિત્ર વાર્તા - બહેનોકો મિલા જમીન સ્વામિત્વ, મિલી માન્યતા ઔર હટી ચિંતા

Download

7

Banner

ચિત્ર વાર્તા - ખેતી ઔર પશુપાલન કિ માં - મહિલા

Download

8

Banner

સ્વભૂમી - મહિલા ના નામે જમીન - મિલકત શા માટે ?

Download

9

Banner

સ્વભૂમી - મહિલા કે નામ પર જમીન - મિલકત કયો ?

Download

10

Leaflet

વારસાઈ લીફલેટ

Download

11

Poster

અમે મહિલા ખેડૂત કેમ નહિ ?

Download

12

Poster

જમીન માં ભાગ - હક્ક મહિલા નો, ફરજ પુરુષોની

Download

13

Banner

સ્વભૂમી બેનર

Download

14

Banner

મહિલા સંપતિ માલિકીનો સહભાગી અભ્યાસ

WGWLO

15

Leaflet

સ્વભૂમી મહિલા અને જમીન માલિકી

16

Mapping panel

સ્ત્રી અને મિલકત પર રેપીડ સર્વે

WGWLO

17

Saapsidy on cloth (big size)

સ્ત્રી અને જમીન માલિકીના મુદ્દાને લગતું જનરલ નોલેઝ વધારવા

SWATI

18

Chitra varta on women & land

કેસ સ્ટડી દ્વારા સ્ત્રીની જમીન માલિકીના મહત્વની સમજણ

SWATI

19

Dhamal Dhoko

સ્ત્રી અને જમીન માલિકી પર મજબૂત કાનૂની માહિતી

MSA

20

Khajana ni Shodh

સ્ત્રી અને જમીની માલિકી પર મજબૂત સામાન્ય માહિતી

KMVS

આવનારી ઈવેન્ટ્સ

Training cum. sharing meeting of Mahila Kisan Sakhis on women farmer and sustainable agriculture on 21,22,23,24th, July - 2018 at All India Institute of Local self Governance, Khanpur, Ahmedabad.
 
Campaign on Women and land right on September - 2018 at 12 Dist. of Gujarat
 
3rd Steearing Group Meeting of Year 2018 on 10th July, 2018 at AKRSPI, 9th and 10th Flor,Corporate House, Opp. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad.
 
Augsut 6,7, 2018: Workshop on group farming organised by WGWLO for members of WGWLO, MAKAAM and Land Forum India, to be conducted by with Dr. Bina Agrawal at Ahemdabad, Gujarat on 6, 7 August - 2018 at All India Institute of Local self Governance, Khanpur, Ahmedabad.
 
WGWLO selected for conducting break out session of two hours with Landesa at Global Land Forum of International Land Coalition on September 22-27, 2018 at Indonesia
 
WGWLO selected for putting up stall at Idea Fair at the Global Land Forum of International Land Coalition on September 22-27, 2018 at Indonesia