કોમ્યુનીકેશન મટીરીયલ

ક્રમાંક
મટીરીયલ
હેતુ / વર્ણન
ઉપલબ્ધતા
1

Pamphlet

અમે મહિલા ખેડૂત કેમ નહિ

Download

2

Poster

પતિ પત્નીના સંયુક્ત નામે જમીન કરીએ

Download

3

Game

મહિલા ખેડૂત - મારી ઓળખ

Download

4

Slogan

સિગ્નેચર શીટ

Download

5

Banner

ચિત્ર વાર્તા - બહેનો ને જમીન ની માલિકી મળી, મળ્યું સન્માન અને ચિંતા ટળી.

Download

6

Banner

ચિત્ર વાર્તા - બહેનોકો મિલા જમીન સ્વામિત્વ, મિલી માન્યતા ઔર હટી ચિંતા

Download

7

Banner

ચિત્ર વાર્તા - ખેતી ઔર પશુપાલન કિ માં - મહિલા

Download

8

Banner

સ્વભૂમી - મહિલા ના નામે જમીન - મિલકત શા માટે ?

Download

9

Banner

સ્વભૂમી - મહિલા કે નામ પર જમીન - મિલકત કયો ?

Download

10

Leaflet

વારસાઈ લીફલેટ

Download

11

Poster

અમે મહિલા ખેડૂત કેમ નહિ ?

Download

12

Poster

જમીન માં ભાગ - હક્ક મહિલા નો, ફરજ પુરુષોની

Download

13

Banner

સ્વભૂમી બેનર

Download

14

Banner

મહિલા સંપતિ માલિકીનો સહભાગી અભ્યાસ

WGWLO

15

Leaflet

સ્વભૂમી મહિલા અને જમીન માલિકી

16

Mapping panel

સ્ત્રી અને મિલકત પર રેપીડ સર્વે

WGWLO

17

Saapsidy on cloth (big size)

સ્ત્રી અને જમીન માલિકીના મુદ્દાને લગતું જનરલ નોલેઝ વધારવા

SWATI

18

Chitra varta on women & land

કેસ સ્ટડી દ્વારા સ્ત્રીની જમીન માલિકીના મહત્વની સમજણ

SWATI

19

Dhamal Dhoko

સ્ત્રી અને જમીન માલિકી પર મજબૂત કાનૂની માહિતી

MSA

20

Khajana ni Shodh

સ્ત્રી અને જમીની માલિકી પર મજબૂત સામાન્ય માહિતી

KMVS

આવનારી ઈવેન્ટ્સ

Training and capacity building of Mahila Kisan Sakhis and Fedration Leaders on Women and Sustainable Agriculture and Women farmers access to Productive Resources on 19,20,21 April - 2018 at All India Institute of Local self Governance, Khanpur - Ahmedabad